DSİ 21. Bölge Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme 2. Kısım için İhale Açtı

DSİ 21. Bölge Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme 2. Kısım için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1444       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 12/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DSİ 21. Bölge Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme 2. Kısım için İhale Açtı


Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge (Aydın) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme Alımı 2. Kısım” ihalesi ile ilgili ilan 12 Temmuz tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni'nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 20 Ağustos 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi. 

İhale dokümanı, DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünden (İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 Efeler/Aydın - Tel: 0256 219 39 20) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

(NA) - KİK No: 2019/319700

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

SULAMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BÖLGE AYDIN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bozdoğan Ovası Sulaması 1 Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme Alımı 2 Kısım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/319700
1-İdarenin
a) Adresi : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii 09020 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
c) Elektronik Posta Adresi : dsi21@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Kısım: 46.367,50 metre HDPE Boru 2. Kısım: 1303 adet Su Kontrol Elemanı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Temin edilecek malzemeler, İdarenin talimatları doğrultusunda Aydın ili sınırları içerisinde Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Sulaması Tamamlama İnşaatı şantiye sahasına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır. Alıma ilişkin malzemeler, yapıma ait iş programı doğrultusunda, İdarenin yazılı talimatı üzerine, peyderpey üretilerek, en geç 60 takvim günü içerisinde şantiyeye nakledilecek ve ilgili inşaat yüklenicisine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii - Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.(EÜ belgesi)

-Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.KISIM Her Çap ve Basınçta HDPE Boru Satışı
2.KISIM Su Kontrol Elemanları Satışı

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 304 Nolu Oda İzmir Karayolu 5. Km Kuyulu Mevkii - Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 DSİ 21. Bölge Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Tamamlama Malzeme 2. Kısım için İhale Açtı
kotra


kordsa
nükleer
pfifner

eif

solarex