DSİ KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi için İhaleye Çıktı

DSİ KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi için İhaleye Çıktı

Dergi: 1514       Kategori: İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 26/11/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


DSİ KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi için İhaleye Çıktı


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi” ihalesi ile ilgili ilan 26 Kasım 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 25 Aralık 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 1095 takvim günü olarak belirlendi.

KKTC Su Temin Projesi kapsamında inşa edilen tesislerin işletme, bakım-onarım, temizlik ve periyodik kontrol hizmetleri yaptırılacak.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/637610

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

İÇMESUYU TESİSLERİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/637610
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, C Blok, Kat:4 06100 Yücetepe Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124545600 - 3124545605
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
KKTC Su Temin Projesi kapsamında inşa edilen tesislerin işletme, bakım-onarım, temizlik ve periyodik kontrol hizmetleri yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1095(BinDoksanBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, C Blok 4. Kat, 404 Nolu Oda, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No:16, 06100 Yücetepe Çankaya /ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İçmesuyu isale hattı ve/veya içmesuyu şebekesi ve/veya arıtma tesisi işletmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulan iş deneyim belgesine konu iş kapsamında isale hattı/içmesuyu şebekesi/arıtma tesisi işletmesinin yanı sıra farklı içmesuyu tesislerinin işletme işinin de bulunması halinde belge tutarında herhangi bir ayrıştırma yapılmayacak ve belge tutarı bütün olarak benzer iş deneyimine esas alınacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: A.2. Teklif Kalite ve Teknik Deneyim Puanlaması (TKTDP) (50 Puan) Teklif Kalite ve Teknik Deneyim Puanlaması (TKTDP) “Teklif Kalite Puanlaması (TKP)” ve “Teknik Deneyim Puanlaması (TDP) ” toplamından oluşmaktadır. TKTDP = TKP + TDP formülü ile hesaplanacaktır.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır
Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
A.2.1. Teklif Kalite Puanı (TKP) İş Kalemleri Bazında Teklif Kalite Puanlaması 20 tam puan üzerinden yapılacaktır. İş Kalemleri Bazında Teklif Kalite Puanlamasında dikkate alınacak iş kalemleri, bu kalemlere ait puan verilecek oran aralıkları ve verilecek puanlar aşağıda belirtilmiştir. İŞL-01 Tesislerin İşletme, Bakım, Kontrol, Temizlik ve Küçük Onarım İşlerinin Yapılması - Min. Oranı (%) 59,692 Mak. Oranı (%) 80,759 Puan:10 İŞL-33 Güzelyalı Şantiye Alanı Stok Sahası Düzenlenmesi İle Depo, Personel Yatakhanesi ve Yemekhane İnşası - Min. Oranı (%) 0,708 0,959 Puan:2 İŞL-44 SCADA Bütünleştirme İşi Yapılması Min. Oranı (%) 2,976 Mak. Oranı (%) 4,026 Puan:2 İş Grubu - 1 İŞL - 02,03,04 Min. Oranı (%) 4,544 Mak. Oranı (%) 6,148 Puan:1 İş Grubu - 2 İŞL-05,06,07,08,09,10,11,12,13,30 Min. Oranı (%) 2,215 Mak. Oranı (%) 2,997 Puan:2 İş Grubu - 3 İŞL-15,16,17,18,19,20,21,22 Min. Oranı (%) 7,972 Mak. Oranı (%) 10,786 Puan:1 İş Grubu - 4 İŞL-23,24,25,26,27,28,29 Min. Oranı (%) 2,095 Mak. Oranı (%) 2,835 Puan:1 İş Grubu - 5 İŞL-14,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Min. Oranı (%) 2,000 Mak. Oranı (%) 2,706 Puan:1, Toplam 20 A.2.1.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. A.2.1.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.1.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemi için puan alamayacaklardır. A.2.1.4. İsteklinin teklif kalite puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. 20
A.2.2. Teknik Deneyim Puanlaması (TDP) Teknik Deneyim Puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Teknik Deneyim Puanlamasında dikkate alınacak esaslar ve puanları aşağıda belirtilmiştir. 1- İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen arıtma tesisi yapım işine ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin teklif bedelinin yüzde 60’ından daha az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeleri sunulması halinde; 10 Puan 2- İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen isale hattı/şebeke yapım işine ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin teklif bedelinin yüzde 60’ından daha az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeleri sunulması halinde; 5 Puan 3- İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen baraj yapım işine ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin teklif bedelinin yüzde 60’ından daha az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeleri sunulması halinde; 5 Puan 4- İsteklinin, KKTC sınırları içerisinde yapmış olduğu kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen yapım/hizmet işine* ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, b) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin teklif bedelinin yüzde 60’ından daha az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeleri sunulması halinde; 10 Puan Toplam 30 Puan *Sunulan iş deneyim belgesinde benzer iş şartı aranmayacaktır. İş ortaklıklarında Teknik Deneyim Puanlaması Pilot Ortak tarafından sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecek, Özel Ortak tarafından sunulan belgeler bu bölümde puan hesabına dahil edilmeyecektir. 30
Toplam 506. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 DSİ KKTC İçmesuyu Tesisleri İşletilmesi için İhaleye Çıktı
abb


Topkapı
solarex