Erzincan İl Özel İdaresi PE ve Koruge Boru için İhale Açtı

Erzincan İl Özel İdaresi PE ve Koruge Boru için İhale Açtı

Dergi: 1448       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 09/08/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Erzincan İl Özel İdaresi PE ve Koruge Boru için İhale Açtı


Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "PE ve Koruge Boru Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 09 Ağustos 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 27 Ağustos 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Gülabibey Mahallesi 798 Sokak No: 2 24100 Erzincan -  Tel: 0446 224 26 31) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

İhale kapsamında alınacak borular şöyle:

- Ø 40 lik 10 Atü PE 100 Boru2.000 m

- Ø 63 lik 10 Atü PE 100 Boru8.800 m

- Ø 90 lik 10 Atü PE 100 Boru600 m

- Ø 150 Koruge Boru SN-8 ( manşon ve conta dahil)4.602 m

- Ø 200 Koruge Boru SN-8 ( manşon ve conta dahil)3.708 m

- Ø 300 Koruge Boru SN-8 ( manşon ve conta dahil) 318 m

(NA) - KİK No: 2019/379812

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BORU SATIN ALINACAKTIR

ERZİNCAN ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan İl Özel İdaresine PE ve Koruge Boru Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/379812
1-İdarenin
a) Adresi : Gülabibey Mahallesi 798 Sokak No: 2 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462242631 - 4462141601
c) Elektronik Posta Adresi : destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
2000 MT Ø 40 lik 10 Atü PE 100 Boru, 8800 MT Ø 63 lik 10 Atü PE 100 Boru, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici tarafından malzemelerin nakliye, yükleme, boşaltma ve istiflenmesi Erzincan İl Özel İdaresi konkasör tesislerine yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gülabibey Mah. 798 Sok. No:2 Merkez/Erzincan
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Dest. Hizmt. Müd. Satınalma 2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Erzincan İl Özel İdaresi  PE ve Koruge Boru için İhale Açtı


kordsa
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı