İSU Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale İlanında Bulundu

İSU Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale İlanında Bulundu

Dergi: 1444       Kategori: * İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 10/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İSU Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale İlanında Bulundu


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesisinin İşletilmesi" ihalesi ile ilgili ilan 10 Temmuz 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 08 Ağustos 2019 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı İSU Genel Müdürlüğünden (D-100 Karayolu Üzeri Seka Park No: 59 41100 İzmit/Kocaeli - Tel: 0262 317 32 85) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işe başlama tarihi 01 Ekim 2019, işin bitiş tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İhale, toplam 93 kalemden oluşan Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesislerinin işletilmesi işlerini kapsıyor.

(EE) - KİK No: 2019/321789

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kullar ve Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/321789
1-İdarenina) Adresi
:
D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası
:
2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi
:
ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplam 93 (Doksanüç) kalemden oluşan Kullar ve Plajyolu Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
İSU Genel Müdürlüğü Kullar ve Plajyolu Atıksu Arıtma Tesisleri
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.10.2019, işin bitiş tarihi 30.09.2021

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 202 NOLU ODA (İHALE SALONU) İZMİT/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati
:
08.08.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Evsel ya da Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi işletilmesi işi .(İş Yönetme Belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve maliyet yapılarının uyumu”
üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif tutarı puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 40) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı,

TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder. A.2. Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi hale puan verilmeyecektir.

POZ NO
İŞ KALEMİNİN ADI
PUAN
PUAN İÇİN ORANLAR
PLJ-ÖA.İŞL.01
PLAJYOLU İBAAT ÖN ARITMA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
1
0,15 – 0,21
KLLR-ÖA.İŞL.02
KULLAR İBAAT ÖN ARITMA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
1
0,27 – 0,37
PLJ-BA.İŞL.01
PLAJYOLU İBAAT BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
2
2,38 – 3,04
KLLR-BA.İŞL.02
KULLAR İBAAT BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
2
2,89 – 3,69
PLJ-ÇÜ.İŞL.01
PLAJYOLU İBAAT ÇAMUR ÜNİTELERİNİN İŞLETİLEREK ÜRÜN ÜRETİMİ (POLİ DAHİL)
4
3,76 – 6,05
KLLR- ÇÜ.İŞL.02
KULLAR İBAAT ÇAMUR ÜNİTELERİNİN İŞLETİLEREK ÜRÜN ÜRETİMİ (POLİ DAHİL)
5
5,60 – 9,01
PLJ-G.İŞL.01
PLAJYOLU İBAAT GENEL SAHA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
7
9,24 – 11,98
KLLR-G.İŞL.02
KULLAR İBAAT GENEL SAHA ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ
13
16,54 – 18,32
PLJ-NKL.01
PLAJYOLU SUSUZLAŞTIRILMIŞ ÇAMUR NAKLİYE BEDELİ (İSU Yakma Tesisine)
1
0,89 – 0,92
PLJ-NKL.02
PLAJYOLU SUSUZLAŞTIRILMIŞ ÇAMUR NAKLİ VE BERTARAFI (Lisanslı Bertaraf Tesisine)
11
12,89 – 17,38
KLLR-NKL.03
KULLAR USUZLAŞTIRILMIŞ ÇAMUR NAKLİYE BEDELİ (İSU Yakma Tesisine)
1
1,23 – 1,28
KLLR-NKL.04
KULLAR SUSUZLAŞTIRILMIŞ ÇAMUR NAKLİ VE BERTARAFI (Lisanslı Bertaraf Tesisine)
12
14,74 – 19,87
TOPLAM
 
60
 
Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanı (MP), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Değerlendirme puanlaması
Değerlendirme puanı (DP), teklif fiyat puanı ile kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanının (DP= TP+MP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 206 NOLU ODA (İHALE SERVİSİ) İZMİT/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 İSU Kullar ve Plajyolu Atık Su Arıtma Tesisinin İşletilmesi için İhale İlanında Bulundu
kotra


kordsa
nükleer
pfifner

eif

solarex