İZSU Paket Arıtma Sistemi için İhale Açtı

İZSU Paket Arıtma Sistemi için İhale Açtı

Dergi: 1448       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 09/08/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İZSU Paket Arıtma Sistemi için İhale Açtı


İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün, “4 Kalem paket arıtma sistemi temini ve montajı” ihalesi ile ilgili ilan 09 Ağustos 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; ihalenin son teklif verme tarihi 09 Eylül 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğünden (Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İzmir -  Tel: 0232 293 20 00) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

İhale İzmir Dikili İlçesi Salihler-Kıratlı Mahallesi, Deliktaş-Demirtaş Mahallesi, Kiraz İlçe Merkezi ve Bergama İlçesi Örenli Mahallesinde paket arıtma sistemi temini, montajı ve devreye alınmasını kapsıyor.

(NA) - KİK No: 2019/374529

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

PAKET ARITMA SİSTEMİ EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

PAKET ARITMA SİSTEMİ EKİPMANI TEMİNİ VE MONTAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/374529
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
4 KALEM PAKET ARITMA SİSTEMİ EKİPMANI TEMİNİ VE MONTAJI MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İZMİR DİKİLİ İLÇESİ SALİHLER-KIRATLI MAHALLELERİ, DELİKTAŞ-DEMİRTAŞ MAHALLELERİ, KİRAZ İLÇE MERKEZİ, BERGAMA İLÇESİ ÖRENLİ MAHALLESİ
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Kiraz İlçe Merkezi 100 takvim günü , Dikili Deliktaş-Demirtaş, Salihler-Kıratlı Mah. 75 takvim günü ve Bergama İlçesi Örenli Mahallesi 75 takvim günüdür.(Teknik Şartnameye Göre)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ekipmana ait, şartname ekinde yer alan sistemde kullanılacak olan ekipmanların (filtre tankları, vanalar,pompalar,vb.) markasını, modelini ve miktarını içeren liste (EK-4) her kısım için doldurularak teklife eklenecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İZSU Paket Arıtma Sistemi için İhale Açtı
kotra


kordsa


nükleer

maden
pfifner

solarex