İZSU Koruge Boru için İhale Açtı

İZSU Koruge Boru için İhale Açtı

Dergi: 1448       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 09/08/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İZSU Koruge Boru için İhale Açtı


İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Çeşitli Koruge Boru ve Bağlantı Elemanları Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 09 Ağustos 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 10 Eylül 2019 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünden (Cumhuriyet Bulvarı No: 16 35250 Konak/İzmir - Tel: 0 232 293 20 00) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İhale kapsamında alınacak borular şöyle:

- Ø 150 Mm Koruge Boru Sn8 6.000 m

- Ø 200 Mm Koruge Boru Sn8 14.000 m

- Ø 300 Mm Koruge Boru Sn8 20.000 m

- Ø 400 Mm Koruge Boru Sn8 13.000 m

- Ø 500 Mm Koruge Boru Sn8 4.000 m

- Ø 600 Mm Koruge Boru Sn8 2.300 m

- Ø 800 Mm Koruge Boru Sn8 (ELEKTRO Füzyon Kaynaklı) 800 m

- Ø 1000 Mm Koruge Boru Sn8 (ELEKTRO Füzyon Kaynaklı) 300 m

- Ø 200/150 Çıkışlı Koruge C Parçası Pvc Çıkışlı 250 Adet

- Ø 300/200 Çıkışlı Koruge C Parçası Pvc Çıkışlı 600 Adet

- Ø 400/200 Çıkışlı Koruge C Parçası Pvc Çıkışlı 600 Adet

- Ø 500/200 Çıkışlı Koruge C Parçası Pvc Çıkışlı 400 Adet

(NA) - KİK No:  2019/374722

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

MUHTELİF KORUGE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/374722
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
12 KALEM MUHTELİF KORUGE BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : - 5009 SOKAK CUMHURİYET MAH. NO:13 GÖRECE-MENDERES-İZMİR, - YEŞİLLİK CADDESİ NO:196 KARABAĞLAR-İZMİR
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içerisinde 4 parti halinde peyderpey yapılacak olup malzemeler 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir.(Teslim miktarları ve şartları teknik şartnamede belirtilmiştir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 10.09.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

- Yetkili satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; yetkili satıcılık belgesi, teklife konu mal/malların imalatçısı tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacaktır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

- TS EN 13476-3+A1 BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İZSU Koruge Boru için İhale Açtı


kordsa
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı