İzmir B.B. Çeşitli Kablo için İhaleye Çıktı

İzmir B.B. Çeşitli Kablo için İhaleye Çıktı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • * MAKİNE EKİPMAN

Dergi: 1444       Kategori: * MAKİNE EKİPMAN       Yayınlanma Tarihi: 12/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


İzmir B.B. Çeşitli Kablo için İhaleye Çıktı


İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “Çeşitli Kablo Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 12 Temmuz 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 02 Ağustos 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından (Cumhurıyet Bulvarı No: 1 K: 4 35250 Konak/İzmir - Tel: 0232 293 13 91) görülebilir.

Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İhale kapsamında alınacak kablolar şöyle belirlendi:

- Kablo NYY 14X1,5 (Y V V) 40.000 m

- Kablo NYY 2X6 (Y V V) 15.000 m

(EE) - KİK No: 2019/321899

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

KABLO SATIN ALINACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF KABLO ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2019/321899
1-İdarenin
a) Adresi
:
CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
:
2322931391 - 2322934246
c) Elektronik Posta Adresi
:
satinalma@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı
:
1-) 40.000 METRE KABLO NNY 14X1,5 (YVV) 2-) 15.000 METRE KABLO NNY 2X6 (YVV)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
MALLAR, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UZUNDERE MERKEZ AMBARI 3962/30 SOKAK NO:155 UZUNDERE-KARABAĞLAR/İZMİR ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi
:
MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)
b) Tarihi ve saati
:
02.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmis ve teklif ettiği mala iliskin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliskin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluslarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.

( KABLOLARA AİT YETKİLİ SATICILIK BELGESİ, İMALATÇIDAN VEYA DİSTRİBÜTÖRDEN ALINMIŞ OLARAK SUNULACAKTIR.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeleri

İstekliler ;

a) İstekliler teklif ettikleri kalemlerdeki kablonun  teknik özelliklerini gösteren katalog veya broşürleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

b) İstekliler teklif ettikleri kalemlerdeki kablonun markasına ait numuneleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin KABLO NYY 14X1,5 (Y V V), KABLO NYY 2X6 (Y V V) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 İzmir B.B. Çeşitli Kablo için İhaleye Çıktı
kotra


kordsa
nükleer
pfifner

eif

solarex