KASKİ Koruge ve PVC Boru Alımı için İhale Açtı

KASKİ Koruge ve PVC Boru Alımı için İhale Açtı

Dergi: 1488       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 22/05/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KASKİ Koruge ve PVC Boru Alımı için İhale Açtı


Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek, "Kanalizasyon Malzemeleri Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 22 Mayıs 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 16 Haziran 2020 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İhale kapsamında 1. kısım: 4 kalem koruge boru ve ek parçaları 2. kısım: 2 kalem sfero döküm kanal kapağı, 3. kısım: 7 kalem PVC boru ve ek parçaları, 4. kısım: 18 kalem betonarme muayene bacası ve elemanları alınacak.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/252141

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

KANALİZASYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KAYSERİ SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANALİZASYON MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/252141
1-İdarenin
a) Adresi : Yakut Mah. M.K.P. Bulvarı No:186 PK. 38090 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524320432 - 3523370932
c) Elektronik Posta Adresi : makineikldb@kaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1. Kısım: 4 Kalem Koriger Boru ve Ek Parçaları 2. Kısım: 2 Kalem Sfero Döküm Kanal Kapağı, 3. Kısım: 7 Kalem PVC Boru ve Ek Parçaları, 4. Kısım: 18 Kalem Betonarme Muayene Bacası ve Elemanları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KASKİ Germiraltı İnşaat Ambarı KAYSERİ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden tarihten itibaren; 1. Kısım koriger boru ve ek parçaları için 90 takvim günü, 2. Kısım Sfero döküm kanal kapağı için 60 takvim günü, 3. Kısım PVC Boru ve Ek Parçaları için 60 takvim günü, 4. Kısım Betonarme muayene bacası ve elemanları 60 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 16.06.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.Kısım: 3 Kalem Korige Kanal Borusu İçin;

a) TS EN 13476-3 belgesi,

2.Kısım  2 Kalem Sfero Döküm Yağmur Suyu Izgara İçin;

 a) TS 1478 EN 124-1 belgesinin ( TSE ve İmalata Yeterlilik Belgesi  içeriğinde , Küresel grafitli dökme demir ( sfero döküm ) malzeme imalatı olduğuna dair ifade yer almalıdır.)

 b) İstenilen malzemeler otomatik kalıplama sisteminde üretilecek olup , otomatik kalıplama sistemi firmanın kendine ait ise kendi malı olduğuna ait belgeleri , kiralanacak ise noter onaylı kira sözleşmesini sunmak zorundadır. (Bu belgeler küresel grafitli dökme demir ( sfero döküm ) malzemeye ait olacaktır.)

 Yukarıda sayılan belgeler teklif ekinde sunulacaktır. Belgelerin vize tarihleri güncel olacaktır. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 186 Kocasinan/KAYSERİ Adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Servisi, 232 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 KASKİ Koruge ve PVC Boru Alımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina