KOSKİ Proje, Etüt Raporu Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri için İhaleye Çıktı

KOSKİ Proje, Etüt Raporu Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri için İhaleye Çıktı

Dergi: 1515       Kategori: ETÜT - PROJE       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KOSKİ Proje, Etüt Raporu Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri için İhaleye Çıktı


Konya Su Kanal İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “2020 Yılı Proje, Etüt Raporu Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri” ihalesi ile ilgili ilan 02 Aralık 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 24 Aralık 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işe başlama tarihi 01 Şubat 2021, işin bitiş tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/651974

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI PROJE, ETÜT RAPORU HAZIRLAMA VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/651974
1-İdarenin
a) Adı : KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : FERHUNİYE MAH. SULTANŞAH CAD. NO:44 42040 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322384704
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2020 YILI PROJE, ETÜT RAPORU HAZIRLAMA VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 2 Kalem Etüt Raporu ve Proje Hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA İLİ MUHTELİF İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2021, işin bitiş tarihi 30.09.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ 1. KAT İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Etüt Raporu  ve/veya Her Türlü Hizmet İşleri ile Yapılacak İşe Benzer Nitelikte İşler


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 KOSKİ Proje, Etüt Raporu Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri için İhaleye Çıktı
abb


Topkapı
solarex