TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray Elektrikli Tren Setinin Ağır Bakımı ile Tren Setinin Genel Bakımı için İhale Açtı

TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray Elektrikli Tren Setinin Ağır Bakımı ile Tren Setinin Genel Bakımı için İhale Açtı

Dergi: 1514       Kategori: İŞLETME       Yayınlanma Tarihi: 27/11/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray Elektrikli Tren Setinin Ağır Bakımı ile Tren Setinin Genel Bakımı için İhale Açtı


Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan, “16 adet E32000 tipi Marmaray Elektrikli Tren Setinin Malzeme Dahil Bojilerine Ait B2 Ağır Bakımı (6 yıllık) ile Tren Setinin Genel Bakımı” ihalesi ile ilgili ilan 27 Kasım 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 29 Aralık 2020 günü saat 14.30 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 750 takvim günü olarak belirlendi.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/634681

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

16 adet E32000 tipi Marmaray Elektrikli Tren Setinin Malzeme Dahil Bojilerine Ait B2 Ağır Bakımı(6 yıllık) ile Tren Setinin Genel Bakım Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/634681
1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : HACI BAYRAM MAHALLESİ HİPODROM CAD. NO:3 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123090515 - 3123091353
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 16 adet E32000 tipi Marmaray Elektrikli Tren Setinin Malzeme Dahil Bojilerine Ait B2 Ağır Bakımı(6 yıllık) ile Tren Setinin Genel Bakım Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
16 adet E32000 tipi Marmaray Elektrikli Tren Setinin Malzeme Dahil Bojilerine Ait B2 Ağır Bakımı(6 yıllık) ile Tren Setinin Genel Bakım Hizmet Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Behiçbey Lokomotif Araç Bakım Onarım Atölyesinde gösterilen yer ve/veya TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin uygun göreceği ve onaylayacağı yüklenici firmaya ait demiryolu bağlantısı ve/veya iltisak hattı olan iş yerinde yapılacaktır. (İhtiyaç görülmesi halinde Yüklenicinin talebi doğrultusunda ve İdarenin onayı ile İdareye ait başka bir işyeri veya üçüncü şahsa ait işyerleri de kullanılabilecektir.)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 750(YediYüzElli) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.12.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 No.lu Oda)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler, aşağıda belirtilen bilgi/belgeleri Yeterlik Bilgiler Tablosu'nda beyan edecektir.

7.5.2.1. İstekliler, söz konusu iş için alt yüklenici kullanacak ise teklifinde bu alt yüklenicinin/yüklenicilerin açık ad ve adresini, hangi konularda hizmet vereceğini, aralarında ihdas etmiş oldukları anlaşmayı teklif ile birlikte beyan edecektir.

7.5.2.2. İstekliler, kullanacağı alt yüklenici personelinin Marmaray Tren Setlerinde veya EMU setlerinde çalıştığına dair belgesi, ilgili demiryolu idaresinden veya servis yapan Marmaray Tren Setleri/EMU setleri ile ilgili bakım onarım hizmeti veren yüklenici/alt yüklenici firmadan veya Marmaray Tren Setleri/EMU setleri ile ilgili bakım onarım hizmeti verdikleri ülkedeki SGK benzeri resmi kuruluştan birinden alacak ve teklifle birlikte beyan edecektir.

7.5.2.3.İstekliler, kullanacağı alt yüklenici elemanlarının CV'lerini teklifle birlikte beyan edecektir.

7.5.2.4. İstekliler, teknik şartname ve eklerinde yer alan bütün maddelere tek tek teknik şartnamede kullanılan sıra numaraların belirtilmek kaydıyla her bir isteğin tam olarak karşılandığını kanıtlayacak biçimde açık, kesin, eksiksiz ve Türkçe olarak "Okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir." şeklinde hiçbir yoruma meyden vermeyecek net ifade ile cevap vererek beyan edecektir. (Toplu olarak verilen "Uygundur", "Yapılacaktır" gibi beyan edilen cevaplar geçerli sayılmayacaktır.)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Marmaray tren setleri ve/veya en az benzer hıza(söz konusu tren setinin katalog hız değeri 105 km/h'tir.) sahip Elektrikli Tren Setinin (EMU) bakım, onarım veya revizyon hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray Elektrikli Tren Setinin Ağır Bakımı ile Tren Setinin Genel Bakımı için İhale Açtı
abb


Topkapı
solarex