TOB Gaziantep İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması için Ön Seçim İlanı Yaptı

TOB Gaziantep İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması için Ön Seçim İlanı Yaptı

Dergi: 1515       Kategori: ETÜT - PROJE       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TOB Gaziantep İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması için Ön Seçim İlanı Yaptı


Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, "Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” ihalesi ile ilgili ön seçim ilanı 02 Aralık 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin ön seçim son müracaat tarihi 18 Aralık 2020 günü saat 10.30 olarak ilan edildi.

Ön yeterlik dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında (Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800 Lodumlu Çankaya/Ankara - Tel: 0312 258 88 02) görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günü olarak belirlendi.

Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeter-likleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecek.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/621884

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/621884
1-İdarenin
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 2588802- 312 2076174 - 3122588865
c) Elektronik Posta Adresi : isa.sanci@tarimorman.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep il merkezi ve içme kullanma suyu temin edilen su kaynakları için gerçekleştirilecektir.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Kat. İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.12.2020 10:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
300.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 525.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 315.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 1.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel
Miktar Mesleki Unvan Toplam Mesleki Deneyim Benzer İşlere İlişkin Mesleki Deneyimi
1 İnşaat veya Çevre Mühendisi  En az 10 yıl En az 5 yıl

 

b) Teknik Personel:

Adet

Teknik Personelin Ad-Soyadı Pozisyonu Mesleki Unvanı Niteliği
1   Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) İnşaat Mühendisi Toplam tecrübesi en az 10 yıl benzer tecrübesi en az  5 yıl olacaktır.
1   İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi Toplam tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.
1   Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi Toplam tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.
1   Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Toplam tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.
1   Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Mühendisi Toplam tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.
1  

Hidrojeoloji / Jeoloji Mühendisi

Hidrojeoloji / Jeoloji Mühendisi

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İçme suyu sistemlerinin yeterlilik, kayıp-kaçak, idari kapasitesi, miktar ve kalite yönünden değerlendirilmesine yönelik yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2. Kat. 204 nolu ofis adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

 

 TOB Gaziantep İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması için Ön Seçim İlanı Yaptı
abb


Topkapı
solarex