Uşak Belediyesi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru Alımı için İhale Açtı

Uşak Belediyesi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru Alımı için İhale Açtı

Dergi: 1494       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 30/06/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Uşak Belediyesi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru Alımı için İhale Açtı


Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "13 kalem Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru ile Derin Kuyu Dalgıç Motoru Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 30 Haziran 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 24 Temmuz 2020 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Uşak Belediyesinde (Karaağaç Mahallesi 1. Ezer Sokak No: 8 Uşak 64100 Uşak - Tel: 0276 221 40 00) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/326346

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

DERİN KUYU DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU VE MOTORU İLE DERİN KUYU DALGIÇ MOTORU SATIN ALINACAKTIR

UŞAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru ile Derin Kuyu Dalgıç Motoru Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/326346
1-İdarenin
a) Adresi : Karaağaç Mahallesi 1.Ezer Sokak No:8 Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası 64100 MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 2762214000 - 2762275671
c) Elektronik Posta Adresi : sukanal@usak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 13 kalem - 88 adet Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru ile Derin Kuyu Dalgıç Motoru Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Stok Sahası - Karaağaç Mah. Gediz Yolu Stok Sahası MERKEZ/UŞAK
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uşak Belediyesi-İslice Mh. İsmetpaşa Cad. No:3 Kat:3 Merkez/UŞAK
b) Tarihi ve saati : 24.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

(Kamu İhale Genel Tebliği' nin 58.3. maddesine istinaden)
a) Aday veya istekli adına düzenlenen "Sanayi Sicil Belgesi",
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "Kapasite Raporu",
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen "İmalat Yeterlik Belgesi",
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
belgelerinin asıllarını/aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylı suretlerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler; TS 11146 Standardı Uygunluk Belgesi' ni teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur. İsteklinin yetkili satıcı veya temsilci olması halinde, ürünün imalatçısına ait belgeleri sunmak zorundadır. 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 Uşak Belediyesi Derin Kuyu Dalgıç Pompa Kademe Grubu ve Motoru Alımı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar