Zonguldak Belediyesi PE 100 Boru ve Ek Parçaları Alımı için İhale Açtı

Zonguldak Belediyesi PE 100 Boru ve Ek Parçaları Alımı için İhale Açtı

Dergi: 1497       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 24/07/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Zonguldak Belediyesi PE 100 Boru ve Ek Parçaları Alımı için İhale Açtı


Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “76 kalem PE 100 Boru ve Ek Parçaları Alımı” ihalesi ile ilgili ilan 24 Temmuz 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 26 Ağustos 2020 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Zonguldak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde (Terakki Mah. Acılık Cad. Belediye Bulvarı No: 1 67100 Zonguldak - Tel: 0372 259 67 40) görülebilir.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

KİK - Ekap İhale Kayıt No: 2020/381173

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

PE 100 BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

ZONGULDAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PE 100 BORU VE EK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/381173
1-İdarenin
a) Adresi : TERAKKİ MAHALLESİ ACILIK CADDESİ BELEDİYE BULVARI 1 67100 MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722596740 - 3722596741
c) Elektronik Posta Adresi : suisleri@zonguldak.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
76 KALEM PE 100 BORU VE EK PARÇALARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiyesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içerisinde Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şantiyesine malı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Belediyesi Encümen Salonu Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No : 1 67100 Merkez/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 26.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kalemi Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No : 1 67100 Merkez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Zonguldak Belediyesi PE 100 Boru ve Ek Parçaları Alımı için İhale Açtı


kordsa

ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

solarex
pfifner

Rail

waterloss

heatchina

çin solar