KGM Bafra - Samsun - Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık İşi için İlan Yaptı

KGM Bafra - Samsun - Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık İşi için İlan Yaptı

MENÜ


chryso

türktraktör

hasel

Dergi: 1443       Kategori: Etüt - Proje       Yayınlanma Tarihi: 01/07/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


KGM Bafra - Samsun - Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık İşi için İlan Yaptı


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “Bafra-Samsun-Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık” ihalesi ile ilgili ilan 01 Temmuz 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 02 Ağustos 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, KGM'den (İsmet İnönü Bulvarı No: 14 06100 Yücetepe Çankaya/Ankara - Tel: 0312 449 81 00) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi 120 takvim günü, işin süresi 250 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, yaklaşık 136 Km'lik yolun etüt ve proje mühendislik danışmanlık işlerini kapsıyor.

(ŞB) - KİK No: 2019/301738

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bafra-Samsun-Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt Ve Proje Mühendislik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/301738
1-İdarenina) Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
:
3124498100 - 3124497120
c) Elektronik Posta Adresi
:
info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı
:
Yaklaşık 136 Km.'lik yolun Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmet Alım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Bafra-Samsun-Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 250(iki yüz elli) gündür

3- İhalenina) Yapılacağı yer
:
Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati
:
02.08.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Otoyol’ veya ‘Devlet Yolu’ ; “Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri” işi veya ‘Otoyol’ veya ‘Devlet Yoluna’  ait; “Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmetleri” işi benzer iş  olarak kabul edilmiştir.
Etüt ve Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri dışındaki  ‘Kontrollük ve Müşavirlik hizmetleri’ benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.KGM Bafra - Samsun - Ünye Otoyolu Güzergah Alternatifleri Etüt ve Proje Mühendislik Danışmanlık İşi için İlan Yaptı
abb


Topkapı
Railsolarex

İSAF
pfifner

EİF

maden